บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ใบชมเชย

  • ธุรกิจโรงงานอาหารสัตว์
  • ธุรกิจโรงสีข้าว
  • ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
  • ธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช
  • อุตสาหกรรมทั่วไป

Perfect Companion Group Co., Ltd


Perfect Companion Group Co., Ltd


Perfect Companion Group Co., Ltd


บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด


บริษัท ไรซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


บริษัท ไรซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด


บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด


Cargill Meats (Thailand) Co.,Ltd.

#United Feed Mill Co., Ltd.