บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

#

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจการให้คำปรึกษา การออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ และสถานีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีคุณภาพ มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

นำนวัตกรรม มาเพิ่มมูลค่าของงานบริการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย แก่บุคลากร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่งเสริม และให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้สอดคล้องกับความเชื่อและค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

 สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจที่ดีให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

ดำเนินธุรกิจภายใต้ หลักบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#