บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

สาส์นจากทีมบริหาร

ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ที่ผ่านมาเราในนาม “ซี.อาร์.” ได้ให้บริการงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจ การทุ่มเท การสั่งสมประสบการณ์ จนมีความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี พนักงานในองค์กร
ทุกท่าน ตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังสูงสุด
ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เราจึงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้
 
ด้านเทคโนโลยี 
 
เราได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น การใช้ ETAP, Auto CAD ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ การใช้ 
Microsoft project ช่วยในการบริหารโครงการ และ ERP ช่วยในการบริหารทรัพยากร เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
สากลและส่งมอบตรงเวลา
 

ด้านการบริหารคุณภาพ

เราได้ให้ความสำคัญของการบริการที่มีมาตรฐาน จึงได้มีการนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งระบบบริหารอื่นๆ อาทิเช่น 5ส, QCC, TQM เป็นต้น และยังได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 : Version 2000 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 และได้รับการรับรองเป็น ISO 9001 : Version 2015 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

 

ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

เราได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เราได้ดำเนินการภายใต้การบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 : Version 2007 และได้รับการรับรองเป็น ISO 
45001 : Version 2018 เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัย ความสะอาด และความมีสุขภาพที่ดีของลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

 

ด้านลูกค้าสัมพันธ์

เราได้จัดตั้งหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เสริมสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความคาดหวัง
ให้กับลูกค้า นอกจากนี้มีการจัดตั้ง Call center  ตลอด 7 วัน 24 ชม. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการที่รวดเร็วอย่างมีคุณภาพ

 

เราในนาม “ซี.อาร์.” ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มาจนถึงทุกวันนี้

#