บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / บริษัท ไรซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ไรซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ไรซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - เกียรติบัตร


#

เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับ ปรับปรุงคุณภาพข้าวาร ในปี 2557 โดยติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ และ ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นอย่างดี