บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด

บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด

บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด - เกียรติบัตร


#

บริษัท ซี.อาร์. เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับระบบถังโซโล ข้าวเปลือก 60 ใบ ในปี 2560 โดยติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ และ ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นอย่างดี