บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ


เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซี.อาร์. เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

                     บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ให้แก่สถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงานตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งใน และต่างประเทศ

                     บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ ที่บริหารงานโดยคนไทย ดำเนินธุรกิจ บริการออกแบบ รับเหมา และติดตั้ง ระบบไฟฟ้าที่ดี ปลอดภัย มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม มั่นคงด้วยคุณภาพและการบริการที่เชื่อถือได้ ดำเนิน ธุรกิจอยู่บน รากฐานแห่งความถูกต้อง เป็นธรรมต่อลูกค้า โดยยึดมั่นถึง

 

 

ㆍความพึงพอใจของลูกค้า

ㆍประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ㆍการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น

ㆍการปรับปรุงระบบงาน และระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องงานบริการ

      จากการสั่งสมประสบการณ์และความชำนาญงาน ในด้านระบบไฟฟ้า ทีมงานออกแบบจึงนำ Software ที่ทันสมัยมา

ใช้ร่วมกับการออกแบบระบบไฟฟ้ โดยเข้าใจถึงปัญหาและค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาใช้ร่วมกับการออกแบบระบบไฟฟ้า

เพื่อให้มีคุณภาพสูง ตรวจสอบผลอย่างถูกต้องแม่นยำ สะดวกรวดเร็ว เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานระบบสากล

และให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจโดยยึดหลัก ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

 

บริการระบบไฟฟ้าครบวงจร กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรผลงานของเรา

จากประสบการณ์ที่ทางบริษัทฯ สั่งสมมานาน เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จึงมั่นใจได้เลยว่า ทางบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ

และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าจนลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจ